Mücadeleyi ve Dayanışmayı Büyütelim!

Meslek tanımsızlığı ve unvan belirsizliği, psikologlar ve psikoloji öğrencileri için güvenceli çalışma ve toplum yararına nitelikli hizmet sunabilmenin önündeki önemli engellerden biridir. Bu soruna karşı mücadele büyüyerek sürüyor.

Psikolog unvanın güvence altına alınması, psikologların çalışma alanlarının kısıtlanmaması, tersine zorunlu çalışma alanlarının genişletilmesi, mesleki eğitimin ücretlendirilmemesi, psikolojik hizmetin nitelikli ve toplum yararı gözetilerek verilebilmesi için denetlenebilir olması mücadelenin en temel taleplerindendir.

Biz TODAP olarak; farklı psikolog ve psikoloji öğrencisi gruplar tarafından bu talepler çerçevesinde yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerde her zaman meslektaşlar arasındaki dayanışmayı ve işbirliğini büyütmeye yönelik çabamızı sürdüreceğimizi bir kez daha beyan ederiz.

Biz, güvenceli çalışma ve meslek hakkı mücadelesi kapsamında, Nisan 2013’ten başlayarak durumumuzun dikkate alınmasına yönelik bir imza kampanyasıyla başlayan, 1 Mayıs çalışmasıyla, Ankara ve İstanbul’da yapılan birer basın açıklamasıyla süren ve mecliste milletvekilleriyle yapılan görüşmeleri de içeren bir süreç yürüttük.

Bu sürecin sonucunda, 6 Nisan 2011’de torba yasa maddesi olarak geçen ve klinik psikologu tanımlayan maddenin değiştirilmesine yönelik kanun değişikliği teklifi ve hazırlamış olduğumuz Psikolog Meslek Yasası önerisi 16 Mayıs 2013 tarihinde BDP milletvekili Pervin Buldan tarafından TBMM’ye görüşülmek üzere sunuldu.

Psikologların- psikoloji öğrencilerinin ve toplumun en geniş kesimlerinin haklarını gözeten ve her zaman üzerinde tekrar tekrar tartışma yürütülerek geliştirilebilecek meslek yasası önerimizin üzerine kurulmuş olduğu temel önermeler şunlardır:
?Psikoloji lisans bölümü mezunu, başka bir koşul olmadan Psikolog unvanı almaya hak kazanır.
?Mesleki eğitim lisans bölümlerinin nitelikli hale getirilmesi, hizmet içi eğitim, oda ve birliğin vereceği ücretsiz eğitimler yoluyla edinilir. Ticari ve mağdur edici bir uygulama olan sertifika uygulamasına yasal dayanak yaratılmamalıdır.
?Psikolog unvanı alınması lisans bölümüne bağlıdır ve başka bölüm mezunları da bu unvanı almak için Psikoloji lisans bölümü okumalıdır. Yüksek lisans ve doktora programları Psikolog unvanı veremez.
?Psikoloji hizmeti, hizmet veren, hizmet alan ve toplumun faydası gözetilerek, toplumun hiçbir kesimi doğrudan veya dolaylı mağdur edilmeyecek şekilde yürütülür. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik kimlik, dini inanç ya da inançsızlık, politik tercih açısından ayrımcılık içeremez.
?Psikoloji hizmetinin tanımlanması, tanım dışında kalan biçimlerde hizmet verilmesinin veya dayatılmasının önüne geçilmesini sağlar.
?Serbest çalışma, bir kuruma bağlı olarak çalışmaktan daha önemli kabul edilemez ve bu sebeple farklı şartlara bağlanamaz. Lisans mezunu psikologların özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hakları olduğu gibi serbest çalışma hakkı da bulunmalıdır.
?Psikolog odaları ve birliğinin görevi psikologların ve psikoloji öğrencilerinin haklarını korumak, meslek içi dayanışma ve toplumsal dayanışmanın bir bileşeni olmaktır. Temel görevlerinden biri mesleki eğitimi nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir kılmaktır.
?Meslek örgütü, mesleğin çalışan, hizmet alan ve toplum faydasının aksine yapılmasını engeller.
?Meslek örgütünün bağımsız bir kadın kurulu olmalı ve kurul örgüt içi denetimi sağlamalıdır.

  Güvenceli çalışma ve meslek hakkına yönelik mücadeleyi her zaman büyütme çabası içerisinde olacağız. Yukarıdaki çerçeve içerisine oturtulabilecek bir meslek yasası mücadelesinin de bu çabanın önemli bir parçası olacağına inanıyoruz. Tüm psikologları ve psikoloji öğrencilerini dayanışmayı arttırmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

26 Ağustos 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP