Barış Bloku Kuruluyor

Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Bu savaş ortamının bilançosu yüz binlerce insanın ölümü, yerinden yurdundan edilmesi, işkence görmesi ve tecavüze uğramasıdır. Bu çatışmaların ve yarattığı vahşetin doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Sınırlarımızın dışında süren savaş, etkileri ve sonuçları itibarıyla aynı zamanda bir iç sorunumuz haline gelmiştir. Sınırlarımızın hemen yanı başında IŞİD çetelerinin katliamlarına maruz kalan halklar öz güçleriyle mücadele etmekte ancak bu mücadele AKP Hükümetinin savaş ortamını tırmandırma hırsının da hedefi olmaktadır. Bu ortam içinde bölgede, nereye yöneleceğini bilmediğimiz büyük bir askeri yığınak yapmaya girişilmesi barış için bir araya gelme ihtiyacını acilleştirmektedir.
AKP Hükümeti Suriye’deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak için şimdiye dek elinden geleni yapmış, IŞİD’in büyüyüp palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oynamıştır. 7 Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayan Saray ve Hükümeti, muhtemel bir erken seçimde oy devşirme kaygısı ile, milliyetçiliği, şovenizmi ve mezhepçiliği kışkırtarak, Rojava’daki mücadeleyi etkisizleştirme ve Suriye’ye müdahale etme hesapları yapmaya girişmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak  çözüm süreci askıya alınmış  bölgede ve ülkede barışın imkânları büyük ölçüde daraltılmıştır.
Buna göz yumamayız.

AKP iktidarının bölge siyasetine dair  vahim hatalarının katkısıyla  uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve kültürlerini yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden bu kirli savaşı  sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bir “Barış Bloku” oluşturduğumuzu ilan ediyoruz.

Girişimimizin temel hedefi, ülkeyi bir savaşa sürüklemeye çalışan kışkırtıcıların karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve Ortadoğu’da barışı savunmaktır. Girişimimiz, ülke içinde barıştan yana geniş halk kitlelerini harekete geçirmeyi, uluslararası alanda örgütlenmiş  sivil barış  inisiyatifleriyle işbirliği yaparak bölgeyi bu ölüm çemberinden çıkartmak için çaba göstermeyi amaçlamaktadır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu amacı paylaşan her kurumu, kuruluşu ve kişileri girişimimize omuz vermeye çağırıyoruz.

Barış Bloku Kurucuları

Emek ve Meslek Örgütleri:

DERİTEX SENDİKASI (Türkiye Deri ve Tekstil İşçileri Sendikası)
DİK (Devrimci İşçi Komiteleri)
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
GİYİM SEN
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği)
TGS (Türkiye Gazetecier Sendikası)
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)
 
Kadın Hareketleri:

ARAP KADIN HAREKETİ
BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
KJA (Koma Jinen Azad)
SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)
 
Siyasi Partiler:

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
EHP (Emekçi Hareket Partisi)
EMEP (Emek Partisi)
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
HDP (Halkların Demokratik Partisi)
İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
CHP Vekilleri: (İlhan Cihaner, Mehmet Tüm, Musa Çam, Niyazi Nefi Kara, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Gaytancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı, Fikri Sağlar, Zeynel Emre, Zeynep Altıok)

Siyasi  Kurum ve Kuruluşlar:

DEVRİMCİ HAREKET
DHF (Demokratik Haklar Federasyonu)
DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
KALDIRAÇ
PARTİZAN
SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu)
TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
 
Örgütler ve Platformlar:

78'LİLER GİRİŞİMİ
AKADEMİ SUSMAYACAK
AKA- DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
AKTİF TOPLUM ALTERNATİF GELECEK DERNEĞİ
ANADOLU ARAP BİRLİĞİ
ANADOLU ARAP HAREKETİ
BAŞLANGIÇ DERGİSİ
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
ASRIN HUKUK BÜROSU
BARIŞ GİRİŞİMİ
BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER

BURADAYIZ KOLEKTİFİ
DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
DEMOKRASİ VE BARIŞ KONFERANSI
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma Derneği)
EHLADER EHLİBEYT ALİMLER DERNEĞİ
EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
GESOS (Genç Sosyal Demokratlar)
GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ
HALKLARIN KÖPRÜSÜ DERNEĞİ
HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ
İHD (İnsan Hakları Derneği)
İHTAR (İslami Hakikatler Derneği)
İÜ DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE GİRİŞİMİ
KÜRESEL BAK
MEZOPOTAMYA EVRENSEL YAŞAM HAREKETİ
MIHALLEMİ DERNEĞİ
MIHALLEMİ GENÇLİK HAREKETİ
ONURUMUZU SAVUNUYORUZ HAREKETİ
ÖZERK SANAT KONSEYİ
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)
SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)
SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
ŞEMİKAN HALKLAR BİRLİĞİ
ULUSLAR ARASI AKTİVİST SANATÇILAR BİRLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
YAKAY-DER  (Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği)

10 Temmuz 2015
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP