Ortak Açıklama: Çocuklar İçin Hemen Şimdi Barış

Biz çocuk ve insan hakları örgütleri, sendikalar, meslekörgütleri, akademisyenler, sanatçılar, milletvekilleri, gazeteciler, kadın veLGBTİ örgütleri, öğrenciler, sivil inisiyatifler, siyasi parti ve oluşumlarolarak ülkemizde 7 Haziran’dan bugüne devam eden çatışma ortamının acilen sonbulmasını istiyoruz.

Türkiye’de 7 Haziran seçimlerinin ardından başlayan, 20Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamlarıyla yükselen şiddet ortamınınetkileri, toplumun tüm kesimleri üzerinde derinleşerek devam etmektedir. 16Ağustos tarihinden günümüze; yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı 7ilde-17 ilçede gerçekleşen sokağa çıkma yasaklarının, bölgede devam edençatışma halinin ve buna bağlı olarak başta çocuklar olmak üzere gerçekleşenölümlerin durmasını talep ediyoruz.

Çocuk ve gençler  birülkeyi oluşturan toplumun üzerinde en özenle durulması, gözetilmesi,eğitilmesi, şiddetten, ihmal ve istismardan korunması gereken kesimidir.Türkiye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1990 yılında imzalayarak her bir çocuğunhak ve özgürlüklerini her koşulda koruma ve yerine getirme yükümlülüğünü kabuletmiştir. Ancak, ne yazık ki bugün ülkemizde çocuk ve gençlere çok hoyratdavranan, onlara yönelik sevgisiz eylem ve söylemlerle, çocuk  ve gençleri ve onların ailelerini örseleyen birdevlet yönetimi biçimi egemendir.

20 Temmuz Suruç katliamından itibaren bugüne kadar yaşanançatışmalarda ve sokağa çıkma yasaklarında; hastaneye gidemeyen, annesininkarnında henüz doğma fırsatı bulamayan ve kolluk kuvvetlerinin doğrudan hedefiolan en az 61 çocuk yaşamını kaybetmiştir. Şu anda bölgeye bakıldığında da;eğitimin durdurulduğu, öğretmenlerin hizmet içi eğitim gerekçesiyle şehirdışına gönderildiği, okulların ve hastanelerin karargâh olarak kullanıldığı,hastanelerin bombalandığı, okul yurtlarının yakıldığı, temel ihtiyacı için bilesokağa çıkan sivillerin hedef alındığı, bölge halkının göçe zorlandığı, halkınsağlık hizmetlerine erişiminin engellendiği görülmektedir. Tüm bunlar,yaşananların bir operasyon değil, savaş olduğunun açık kanıtı olmakla birlikteBM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hak ve özgürlüklerin açık ihlalidir.Bölgeye yapılan askeri sevkiyatın devam etmesi savaş ortamının büyüyerek devamedeceği konusundaki endişelerimizi arttırmaktadır.

Bölgede çocuklar, eğer şans eseri yaşamlarınıkaybetmiyorlarsa bile, hiçbir yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasaklarındayakınlarını kaybetmekte, sağlık, güvenli bir ortamda büyüme, barınma ve gelişimhaklarına erişememekte, şiddetin doğrudan tanığı olmakta ve tüm bu sebeplerle ihmalve istismar edilmektedirler.

Çocukların yasaklarla ilgili yaşadıkları önemli bir sorun daeğitim hakkına ilişkindir. Bugün biz 107 örgüt adına Mili Eğitim Bakanlığı’nıacil olarak çocukların yüksek yararını gözetmeye çağırmak üzere buradayız.Çünkü Barış İçin Eğitimciler Girişimi’nin sokağa çıkma yasaklarından etkilenenöğrenci ve öğretmenlerle ilgili hazırladığı raporda da belirtildiği gibi;

Toplamda 1.556 okulda eğitim gören 362 bin çocuk ile buokullarda görev yapan 16 bin 797 öğretmen bu yasaklardan doğrudanetkilenmiştir.

12-13 Aralık 2015 tarihlerinde MEB tarafından gönderilen SMSmesajı ile Cizre ve Silopi’deki öğretmenler “hizmet içi eğitim” gerekçesiylememleketlerine gönderilmiş, eğitim aniden durdurulmuştur.

Ayrıca basına bizzat kolluk güçleri tarafındanyaygınlaştırılan bazı fotoğraflar düşmüştür. Bu fotoğraflarda okulların,dersliklerin bizzat kolluk güçleri tarafından“karargâh” olarak kullanıldığı,sınıfların tahtalarına kolluk güçlerince nefret söylemi, ayrımcılık içerenifadelerin yazıldığı görülmüştür. Bu fotoğraflar sokağa çıkma yasağı olanbölgelerde çocukların maruz kaldıkları şiddettin, nefret duygusunun açıkgöstergesidir. Bunları gerçekleştiren kolluk güçleri hakkında da herhangi birsoruşturma başlatılmamıştır.

Eğitim ortamı çocuklar için, arkadaşlık bağlarınınkurulduğu, sosyal becerilerin en fazla edinildiği, bilişsel becerilerininyapılan uygulamalarla geliştiği ve aile ortamından sonra kendilerini en iyiifade edebildikleri, evden sonra en güvende hissettikleri, hem oyun hem deeğitim hakkını kullanabildikleri yerlerdir. Eğitimleri yarıda kesilen,öğretmenleri tarafından bir gün içinde boşaltılan okulları bu şekildekullanılan, tahtalarında bu şekilde yazılar yazılan çocuklar, arkadaşları veöğretmenleri ile kurdukları iletişimden ve bağdan yoksun kalmakta ve bu durumda çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz yöndeetkileyebilmektedir.

Çocukların insan hakları açısından tüm bunlar, kabuledilemezdir. Bu duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı bir an evvel tutumdeğişikliği yapmalı, tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmaküzere, insan hakları hukukuna uygun davranmalıdır.

Türkiye 90’lı yıllarda savaş ortamının bedelini çok ağırödemiştir ve hala ödemeye devam etmektedir. Bizler aşağıda imzası bulunan kişive kurumlar olarak bu savaşın ve çatışmanın sadece bölgede yaşayanların değil,hepimiz üzerinde yıkıcı ve onarılması güç etkileri olduğunu biliyoruz,yaşıyoruz ve hissediyoruz. Bu yüzden de acilen yapılaması gerekenleri bir kezdaha tekrar ediyoruz:

Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını,

Devletin tarafı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi baştaolmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek yaşamalanlarındaki şiddet ve baskıdan vazgeçmesini,

Tüm tarafların çocukların yüksek yararını gözetecek tutumlargeliştirmesini,

Barış, özgürlük ve demokrasi temelinde müzakere sürecininyeniden başlatılmasını,

Bu süreçte yaşanan ihlalleri gerçekleştirenlerin hiçbirinincezasız kalmamasını,

Bu sürede meydana gelen toplumsal, ekonomik, psikolojiktahribatın hak temelli onarılmasını ve bu şekilde toplumsal adaletin inşaedilmesini talep ediyoruz.

Bizler biliyoruz ki; yetkililerin söylediklerinin aksine savaş ve şiddetin etkisi, çocuklaraverilecek “telafi eğitimleriyle” giderilmeyecek kadar derindir. Yaşadığımız buzorlu günlerin telafisi ancak Barış, Özgürlük ve Dayanışmayla mümkündür.

 

Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi


İmzacılar (Alfabetik sırayla.. 30.12.2015, 11.20 itibariyle)

78’liler Girişimi, Alınteri, Ankara Tabip Odası İnsanHakları Komisyonu, Barış Anneleri, Barış Bloku, Barış İçin Akademisyenler,Barış İçin Ekoloji Aktivistleri, Barış İçin Kadın Girişimi, Başak Kültür veSanat Vakfı, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, BiberGazı Yasaklansın İnsiyatifi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü,Boğaziçi Soma Dayanışması, Bulu Tiyatro, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil ToplumDerneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Çekirdek Çocuk, Çocuk Akıl Sağlığıve Rehberliği Derneği  (Çare-der), ÇocukAlanında Çalışan Avukatlar Ağı, Çocuk Çalışmaları, Çocuk İstismarını veİhmalini Önleme Derneği, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Derneği, Delice ZeytinDayanışması, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, DGD Platformu,Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Siyasal ve SosyalAraştırmalar Enstitüsü, Duvara Karşı Tiyatro, Eğitim Sen, Eğitim Sen İzmir 2No’lu Şube, Eğitim Sen Ereğli Temsilciliği, Eğitimde Sınıf Tavrı, Eşit Haklarİçin İzleme Derneği, Fotoğraf Vakfı, Felsefeciler Derneği Genel Merkezi, FeminArt, Gaia Dergi, Genç Yeşiller, Göç ve İnsani Yardım Vakfı – Diyarbakır, GöçmenDayanışma Ağı/ Ankara, Gündem Çocuk Derneği, Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi,Halkların Köprüsü, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), HDP Ankara İlÖrgütü, Hebun LGBT Diyarbakır, Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İdaDanışmanlık Derneği, İnadına Haber, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsanHakları Derneği, İstanbul 78’ liler Girişimi, İzmir Barış Bloku, İzmir KESKKadın Meclisi, İzmir Müzisyenler Derneği İMD, Kadın Yazarlar Derneği, Kadınınİnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Kaldıraç, Kamu Emekçileri SendikasıKonfederasyonu (KESK), KAOS GL, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan HaklarıDerneği, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kurtuluş Kiliseleri Derneği, Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Lezbiyen Biseksüel Feministler, Lice AdaletArıyor, Mezopotamya Hukukçular Derneği, Moira Sakarya Kadın Dayanışma Derneği,Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ), Oyuncular Sendikası, Önder BabatKültür Merkezi, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Oz-Ge Der),Parklar Bizim Ankara, Pembe Hayat Derneği, Pratisyen Hekimlik DerneğiDiyarbakır Şubesi, Psikolojik Danışmanlar Derneği, Psikolojik DanışmanlarDerneği Van Şubesi, Rojava Derneği, RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan HaklarıGirişimi Derneği), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlıkve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Sağlıkta Genç YaklaşımlarDerneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği GenelMerkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sosyal Kültürrel YaşamıGeliştirme Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Şırnak Barosu, Şubadap Çocuk,Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Tutuklu Hükümlü Aileleri HukukDayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Toplumsal Dayanışma İçinPsikologlar Derneği (TODAP), Toplumcu Psikologlar, Travma Çalışmaları Derneği(TÇD), Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi, Türk Psikologlar Derneği İzmirŞubesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türk Tabipleri Birliği,Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği Derneği,Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Uçan Süpürge Kadın İletişim ve AraştırmaDerneği, Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER), Van Barosu, VicdaniRet Derneği, Yenikapı Tiyatrosu, Yeryüzü Kadınları, Yeryüzüne Özgürlük Derneği.

 

* Kurumsal İmza İçin: info@cocuklaricinbaris.com

Ayrıntılı Bilgi: http://www.cocuklaricinbaris.com

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP