“Eleştirel Psikoloji Bülteni”nin 8. Sayısı için Yazı Çağrısı

Eleştirel Psikoloji Bülteni'nin Mayıs 2018'de yayımlanacak olan 8. sayısının dosya konusu, Ekim 2016'da gerçekleştirilen V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nun da ana teması olan Eleştirel Psikoloji ve Psikososyal Dayanışma olacaktır. Bu sayıda, sempozyumda gerçekleştirilen sunumların metinlerine, bu temada yazılacak yeni yazılara ve eleştirel psikoloji ile hemhal olan diğer yazılara yer verilecektir.


Dünyada ve ülkemizde karşılaştığımız insani ve toplumsal krizlerin (savaşlar, çatışmalar, ayrımcılık ve düşmanlıklar, doğal afetler, göçmenlik durumları, kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet temelli baskılar, kötü çalışma koşulları, işsizlik, iş cinayetleri, yoksulluk ve açlığın kitleselleşmesi, ekolojik yıkım, vb.) hayatın neredeyse sıradan bir parçasına dönüştüğü bu dönemde, bu durumların psikososyal etkileri ve bunlara karşı geliştirilen dayanışma/destek/mücadele mekanizmaları üzerine tartışmak ve bilgi/deneyim biriktirmek oldukça önemli gözüküyor. Bu nedenle biz de Eleştirel Psikoloji Bülteni'nin 8. sayısının bu gündemler üzerine yapılan eleştirel tartışmalara odaklanmasını anlamlı bulduk. Bize göre bu alanda yapılan eleştirel tartışmaların, psikolojilere ve eleştirel psikolojilere olduğu kadar, bu alanların ötesine geçen ve kolektif tartışmalara katılan etkileri de olmaktadır.  


Bültenin 8. sayısında yazılarının yayımlanmasını isteyenlerin 01 Mart 2018 tarihine kadar tam metinlerini elestirelpsikolojibulteni@gmail.com adresine yollaması gerekmektedir. 

Bülten "açık hakem" uygulamasını kullanmaktadır; yani yazılar, değerlendirmeleri için yazarlar tarafından önerilen hakemlere gönderilmektedir. Bu nedenle yazı gönderirken yazınızı değerlendirecek iki hakem önerinizi de bildirmeniz gerekmektedir. 


Dergi ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve yazım kurallarını aşağıda görebilirsiniz.


Eleştirel Psikoloji Bülteni 8. Sayı Editörleri:

Sercan Karlıdağ

Umut Şah

Baran Gürsel


Eleştirel Psikoloji Bülteni Hakkında

Eleştirel Psikoloji Bülteni, internet üzerinden periyodik olarak yayınlanan hakemli (peer-reviewed) bir dergidir. Eleştirel Psikoloji Bülteni, daha güzel ve yaşanır bir dünya hayaliyle, toplumsal eşitlik ve refahın geliştirilmesi ve psikolojik bilginin bu kritik sürece her açıdan hizmet edecek şekilde yönlendirilmesini ya da dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl içinde görülmüştür ki psikoloji çoğu zaman insanlar üzerinde baskı kuran geniş tabanlı eşitsizlikleri görmezden gelmiş, hatta bazen doğrudan bu eşitsizlikleri desteklemiş ve güçlenmelerini sağlamıştır. Psikolojiyi toplumsal dönüşüm için kullanmak, psikolojinin temel varsayımlarını ve pratiklerini eleştirel bir bakışın süzgecinden geçirmek büyük bir gereklilik ve kültürel sermayeyi yani eğitim olanaklarını elinde bulundurma şansına sahip insanlar açısından bir sorumluluk halini almıştır.

Bu amaç doğrultusunda bülten, psikolojik bir perspektif içeren ya da psikolojiyle ilgili yazılar vasıtasıyla eşitsizliğin ve toplumsal statükonun yapısal temellerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken akademik statükoyu ve anaakım psikolojinin bu toplumsal eşitsizliğe destek olan, onu besleyen yapısını da değiştirmeye ve eşitlikçi, radikal ve eleştirel bir psikoloji anlayışının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bülten, psikolojik bilginin ideolojik doğasını, psikoloji içindeki hegemonik süreçleri, psikolojik kuramları, söylemleri ve pratikleri, bunları üreten kurumların siyasal örgütlenişlerini tartışmak, her açıdan ezilen ve mağdur insanlardan yana, eşitlikçi ve özgürlükçü, eleştirel ve toplumcu bir psikolojinin kuramsal ve pratik olanaklarını araştırmak için yola çıkmaktadır.

Bültenin sayfaları bu temel amacı benimseyen bütün araştırmacılara açıktır. Eleştirel Psikoloji Bülteni daha eşitlikçi bir dünyayı ve her düzeyde toplumsal adaleti oluşturmaya azmetmiş, psikolojinin kuram ve pratiklerini bu yönde kullanmak ya da bu yöne sevk etmek isteyen, egemen psikolojinin kuram ve pratiklerini eleştirel aklın süzgecinden geçirmek isteyecek tüm psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve bu alanlarda öğrenim gören öğrencilerin ve bu alanları konu edinmiş araştırmacıların forumu niteliğindedir.


Yayınların Niteliği

Temel ilkeler çerçevesinde aşağıda belirtilen türden yayınlar Bülten’e gönderilebilir:

Özgün bilimsel makaleler, görgül çalışmalar, söylem ya da sosyal temsil analizleri, denemeler ve derlemeler, dünyadaki ve Türkiye’deki eleştirel pratiklerden haberler, çeviriler, tarama makaleleri, yorumlar, film ve medya analizleri. 

Bülten’de yayınlanacak özgün ve çeviri yazıların genel olarak şu başlıklarla ilişkili olması öngörülmektedir:

Eleştirel psikoloji, eleştirel teori, anti-psikiyatri, anaakım psikoloji eleştirisi, niteliksel yöntemler, politik psikoloji, feminizm, homofobi, ırkçılık karşıtlığı, ayrımcılık, çok-kültürlülük, eleştirel psikoloji tarihi, eleştirel psikoloji uygulamaları, radikal klinik teori, radikal felsefi danışmanlık, eleştirel psikanaliz.

Yazıların stil rehberine uygun olarak hazırlanarak elestirelpsikolojibulteni@gmail.com adresine gönderilmeleri gerekmektedir.


Stil Rehberi

Eleştirel Psikoloji Bülteni çok disiplinliliği önemsediği için yayımlanacak yazıların formatı yazarlarına bırakılmıştır. Ancak kullanılan stilin tutarlı olması, alıntıların ve kaynakların anlaşılır biçimde gösterilmesi önemlidir. Online yayıncılığı kolaylaştırdığı için APA (Amerikan Psikologlar Birliği) stili tercih edilmektedir, ancak bu bir zorunluluk değildir.

Bülten’e gönderilen yazılarda kullanılacak dilin, her türlü ayrımcılıktan arındırılmış olması gerekmektedir (örn. bilim adamı yerine bilim insanı).

Yazıların .doc ya da .rtf biçimlerinde online olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Çevirilerin kaynaklarının tam olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer telif sorunu varsa bu konunun çeviri yapılmadan önce editörlerle görüşülmesi faydalı olacaktır.

Makale, deneme ve çevirilerde yazıların ortalama uzunluğunun 2000-8000 sözcük ile sınırlandırılmasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlarda bu sınır aşılabilir.

Yazılara eklenecek resimlerin .jpg ya da .gif dosyası olarak gönderilmesi, yazı içinde resmin tam olarak nereye ve hangi hizada konacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Stille ilgili her türlü sorunuzu bülten editörlerine iletebilirsiniz.

Yayın Süreci

Eleştirel Psikoloji Bülteni hakemli (peer-reviewed) bir dergidir. Ancak biz “hakemlerin” işlevini, hangi yazıların yayımlanıp hangilerinin yayımlanmayacağını belirlemek değil, yazıların niteliklerinin artırılması ve argümanlarının güçlendirilmesi için yazarlara önerilerde bulunmak ve yazıyla ilgili ayrıntılı bir geri bildirim vermek olarak görüyoruz. İngilizce’de kullanılan “peer-review” ifadesinin de içerdiği gibi, hakemliğin yazının benzer konumda olan bir meslektaş tarafından gözden geçirilmesi olduğunu düşünüyoruz.

Yazıların değerlendirme sürecinde “açık hakemlik” olarak adlandırdığımız bir ilkeyle hareket ediyoruz. Bu ilke, her yazarın kendi yazısıyla ilgili kimin daha iyi bir geri bildirim verebileceğini yine kendisinin bilebileceği kabulüne dayalıdır. Bu nedenle sabit bir hakem kadrosu yerine, her yazı için yazarların önerdiği iki hakemle çalışıyoruz. Hakemin yazardan, yazarın da hakemden haberdar olmasının değerlendirme sürecinin şeffaf ve dayanışmacı bir şekilde işlemesine yardımcı olduğunu düşünüyoruz.

Hakem değerlendirmesinden geçen yazılar, tekrar düzenlendikten sonra redaksiyondan geçmektedir.


Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP