ÜCRETSİZ KONGRE MÜMKÜNDÜR!

Bağımsız Bir Kongre Düzenleme Komisyonu Kurulmalıdır!


 1. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bilginin eşit, adil biçimde ulaşılabilir olmasının ve hak temelli bir bilgi paylaşımı sistemi kurmanın yegane yolu olarak; hiçbir ön koşul sunmadan, kongre ücretlerinin düşürülmesi pazarlığını kabul etmeden, psikoloji alanındaki tüm kongrelerin ücretsiz düzenlenmesinin prensip olarak kabul edilmesi gereklidir.

2. Türk Psikologlar Derneği’nin, Türkiye’deki tüm psikologlar, akademisyenler ve psikoloji öğrencilerini temsil eden bir meslek örgütü olmaması ve belirli bir sınıfsal / politik duruşu olan bir demokratik kitle örgütü olması nedeniyle, psikoloji alanındaki kongreler Türk Psikologlar Derneği’nin tekelinden çıkarılmalıdır.


3. Kongrelerin amacı; bilimsel ve mesleki bilginin paylaşıma sokulmasıdır. “Psikoloji bilim ve mesleği” ile hiçbir ilgisi bulunmayan, kongre ticareti ve turizmi yapan; bilimsel bilgi ve bu bilginin paylaşılması sürecinde üretim süreçlerine katılmamış ve dolayısıyla bilgiyi metalaştırarak, ona yabancılaşmış “organizasyon şirketleri” aracılığıyla kongrelerin düzenlenmesine son verilmelidir.

4. Kongrelerin ücretsiz düzenlenmesi için akademisyen, psikoloji alanında çalışan ya da psikoloji alanı ile ilgilenen meslek uzmanları ve öğrencilerden oluşan bir bağımsız bir komisyon kurulmalıdır. Söz konusu kongreye ev sahipliği yapacak olan üniversitelerin öğretim elamanları ve öğrencileri tarafından demokratik olarak belirlenen temsilciler bu komisyonun doğal üyeleridir.

5. Kongrelerin ücretsiz düzenlenmesi için gerekli ihtiyaçların analizi komisyon tarafından yapılmalıdır. Farklı seslerin, eleştirel görüşlerin de yer alacağı, herkese eşit olanaklar sunan bir kongre anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulacak giderler komisyon tarafından tespit edilmeli ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli kaynaklara ulaşılması konusunda, katılımcı ve kolektif bir örgütlenme anlayışıyla çözümler geliştirilmelidir. Bu kolektif örgütlenme anlayışı çerçevesinde, kongrelerin ücretsiz düzenlenmesi için destek ve bağışta bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ayni ve maddi destekte bulunmalarını sağlayacak bir mekanizma yaratılmalıdır.

6. İhtiyaçlara dönük kaynak oluşturma anlayışı çerçevesinde, gereken kaynakların oluşturularak kongre düzenlenmesi sürecine eklemlenmesi, komisyonun asli görevlerinden birisidir. Kaynaklar, kongrelerin psikopolitik çizgisi çerçevesinde geniş bir havuz içerisinden belirlenmelidir. Örneğin işçi ve işveren sendikaları, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, demokratik kitle örgütleri, vakıflar ve dernekler temel kaynakları oluşturmalıdır. Başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere, psikoloji alanında faaliyet gösteren dernekler, kongrelerin düzenlenmesi için her genel kurulda belirlenen ölçülerde özel bütçe planlayarak, doğrudan kaynak oluşturmalıdır.

7.  Komisyonun yapısı demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde konumlandırılmalıdır ve bu çerçevede bir denetleme mekanizmasının oluşturulması için çaba sarf edilmelidir. Kongre düzenleme sürecine destek vermek isteyen konunun tüm muhataplarını da sürece eklemleyebilecek katılımcı bir mekanizmanın işletilmesine özen gösterilmelidir. Komisyon, kongre düzenlenme sürecinin çeşitli aşamalarında gelir – gider hesapları da dâhil olmak üzere, muhataplarını bilgilendirmelidir.

Kongreler Ücretsiz Olsun Kampanyası Düzenleyicileri

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP