Meslek Hakkı Platformu Basın Açıklaması Metni
16 Ocak Pazar günü Taksim'de Meslek Hakkı Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasının metni aşağıdadır.Psikoloji camiası olarak yıllardır verdiğimiz emeğe rağmen hem meslek yasamızın çıkmamış olması hem de meslek odamızın kurulamaması nedeniyle büyük bir haksızlığa maruz bırakılmış durumdayız. Gerek toplumsal ihtiyaca uygun kapsayıcı bir ruh sağlığı yasamızın olmayışı gerekse ruh sağlığı alanında hizmet veren çeşitli meslek gruplarının ayrı ayrı bağımsız meslek yasalarının bulunmayışı, bu hizmeti verenleri de bu hizmeti alanları da onarılamaz biçimde mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin sosyal, ekonomik ve duygusal boyutları vardır. Danışmanlık Merkezlerinin onur kırıcı biçimde ve polisiye yöntemlerle kapatılması yoluyla, mesleki ihlalleri önlemek mümkün değildir.Türkiye Psikiyatri Derneği’nin 2008 yılında hazırlamış olduğu Sınır İhlalleri Raporu ve 23.12.2010 tarihli basın açıklamalarında, 1928 yılında hekimlerin çalışma şartlarını düzenlemek için çıkarılmış bir yasaya atfen, psikolojik danışma merkezlerinin “ehliyetsiz ve yetkisiz” kişiler aracılığıyla halkın sağlığını “tehdit ve suistimal” ettiğine yönelik saptamaları kesinlikle kabul edilemez. Çünkü bahsi geçen yasanın çıktığı tarihte, Türkiye’ de Psikolog ya da Psikolojik Danışman olmadığı gibi bu grupların meslek tanımları da yoktur. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin göstermiş olduğu kurumsal tutum meselenin çözümüne yönelik önerileri ortaya koyan, işbirliğine açık bir tutum değildir. Hali hazırdaki tutum, bu şekliyle değerlendirildiğinde, 1928 tarihli yasanın sağladığı kanuni açığı kullanarak kendi çıkarlarını gözetmek demektir.Toplum tarafından ciddiyetle benimsenmiş, eğitimleri ve pratikleriyle rüştünü ispatlamış ve önemli hizmetler veren bir meslek grubu, son derece yanlış bir biçimde halkın gözünde küçültülmeye çalışılmış; “ehliyetsiz kişiler” gibi gösterilerek bir hekimin “denetimi ve gözetimine” sokulmaya çalışılmaktadır.Tüm bunlardan hareketle:1. Özünde sadece Tıp Fakültesi mezunlarının çalışmalarını düzenleyen 1928 tarihli bir yasa ile mesleğimizi serbest icra etme hakkımız elimizden alınmaya çalışılmaktadır.2. Psikolojik Danışma Merkezleri MUAYENEHANE değildir, HASTALIKLARI teşhis etmez ve HASTALARI tedavi etmez.3. Toplum Ruh Sağlığı ile uğraşan çok çeşitli meslek grupları vardır ve hepsi “TIP DOKTORU ya da HEKİM” değildir.4. Psikoloji Bilimi çok değişik alanlarda hizmet verir. Eğitim psikolojisi, Gelişim psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Klinik psikoloji, Endüstri Psikolojisi gibi alt uzmanlık alanları vardır. Bu nedenle Psikoloji Bilimi içerisinde çeşitli alanlarda görev alan ve değişik ünvanlara sahip olan kişiler tek bir Bakanlığa bağlanıp, sadece Sağlık Personeli gibi algılanamaz.5. Psikolojik Danışma Merkezlerinde çalışan Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar branşlarında diploma sahibi ve ehliyetli kişilerdir. Uzun yıllardır serbest olarak çalışmaktadırlar. Vergi vermekte ve ciddi bir istihdam alanı yaratmaktadırlar.6. Psikolojik Danışma Merkezlerinin serbest çalışmasını yasaklayan herhangi bir kanun yoktur. Konuya bu güne kadar herhangi bir yasal düzenleme getirilmemiştir. Bu nedenle, Psikolojik Danışma Merkezlerine “KAÇAK MUAYENEHANE” süsü vermek, haksızca ve art niyetli bir tutumdur.7.Psikolojik destek hizmetlerinden faydalanmak toplumun tüm kesimleri için bir haktır. Danışma merkezlerinin kapatılması bu hizmetin nitelikli ve herkesin faydalanacağı koşullarda sunulmasını da engelleyecektir. Olması gereken, bu hizmetin herkes tarafından ulaşılabilir ve nitelikli olmasıdır. Halk Psikolojik Danışma Merkezlerinden ciddi bir şekilde yarar görmektedir. Bizleri sadece kamu kuruluşlarında çalışır hale getirme arzusunun nedeni araştırılmalıdır. İşsizler ordusu yaratmak için neden bu kadar çaba gösterilmektedir?8. Serbest çalışma hakkımızın elimizden alınması bir anayasal hak ihlalidir.9. Sağlık Bakanlığının yasal düzenlemeyle tanımadığı bir kurumu denetlemesi ve işleyişini durdurması yasal olarak mümkün değildir. Bu bir kanuna dayandırılsa da evrensel hukuk açısından paradokstur. Psikolojik danışma merkezlerinin kapatılması, derhal durdurulmalıdır.10. Ruh Sağlığı konusundaki suistimaller ancak ve ancak bağımsız meslek yasalarımızın çıkması ile çözümlenir. Yama halinde çözümler ve Çerçeve Yasa istemiyoruz!Mesleğimize yönelik haksız tutum ve yaptırımları protesto etmek ve meslek hakkımızı korumak amacıyla, alanda çalışan tüm meslek grupları ve öğrencilerini iki hafta sonra Taksim’de yapacağımız eyleme davet ediyoruz. Ayrıca tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz!MESLEK HAKKI PLATFORMU
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP